preloader
Scroll to top
  • frennl

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van geschenkdozen

Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van geschenkdozen

Deze algemene voorwaarden voor verkoop en gebruik van geschenkdozen (hierna « AVV » genoemd) zijn van toepassing op de verkoop van geschenkkaarten en geschenkdozen, in euro, zowel in Frankrijk als in het buitenland, door Millésime.

De Geschenkkaarten en de Geschenkdozen worden uitgegeven door de vennootschap MILLÉSIME, hieronder gedefinieerd als « Millésime », met volgende contactgegevens:

MILLÉSIME
Maatschappelijke zetel : rue Etienne Marcel 28 – 75002 Paris
Telefoon: 06.22.61.18.14, van maandag tot vrijdag, 9u00-19u00, uitgezonderd feestdagen
E-mail : maison@millesime-collection.com

Zij zijn van toepassing op verkoop per telefoon, per e-mail, per post, ter plaatse of online via de websitewww.millesime-collection.com (de « Website »).

I . / Definities

Onderstaande begrippen in deze AVV hebben de volgende betekenis:

Begunstigde: de persoon die de Geschenkkaart gebruikt.

Geschenkkaard : het document met het aanbod, de plaats, het geldigheidsnummer, eventueel de geldigheidsdatum, en de beschrijving waarmee u kunt profiteren van een aanbod binnen een Millésime-vestiging, uitgegeven door de vennootschap BIRD, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van €3.108.600, met haar maatschappelijke zetel te rue Etienne Marcel 28 – 75002 Parijs, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 789 176 187, ingeschreven onder nummer IM75180053 bij het Registre des Opérateurs de Voyage et Séjours bij Atout France – rue de Clichy 79-81 – 75009 Parijs, met als borg GROUPAMA ASSURANCE CREDIT & CAUTION, rue d’Astorg 8-10 – 75008 Parijs, Frankrijk, en als verzekeraar ALLIANZ IARD, 1 cours Michelet, CS 30051 – 92076 Paris la Défense Cedex, Frankrijk

De Geschenkkaart kan per post of persoonlijk worden afgegeven.

Geschenkdoos: verwijst naar de doos met de Geschenkkaart, de AV, het herroepingsformulier en, indien van toepassing, alle informatieve documenten.

Vestiging: verwijst naar de Millésime vestiging die de Geschenkkaart en de Geschenkdoos verkoopt / de Diensten verleent, die instaat voor de inning, de facturatie, de opvolging van de levering, de naleving van de Dienst en alle verplichtingen die verband houden met het aanbod onder voorbehoud van de in deze AVV gespecificeerde verplichtingen.

Millésime : alle Vestigingen die deel uitmaken van de Millésime groep zoals vermeld op de Website www.millesime-collection.com.

Dienst: verwijst naar het volledige aanbod dat door de vestiging aan de Begunstigde wordt geleverd, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de vestiging op de door de Begunstigde gekozen data.

Klant: is de persoon die de Geschenkkaart/Geschenkdoos koopt, waarbij de Klant al dan niet ook de Begunstigde van de Dienst kan zijn indien hij/zij deze zelf gebruikt of aan een Begunstigde overdraagt.

Partij(en): verwijst naar de Cliënt en/of de betrokken Millésime-vestiging

II . / Algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden

Doel van de AVV – Toepassingsgebied

Deze AVV zijn van toepassing op de verkoop van Geschenkkaarten en Geschenkdozen, in euro, zowel in Frankrijk als in het buitenland, door Millésime.

Deze staan online op de website www.millesime-collection.com en kunnen gedownload worden door de Klant – DOWNLOAD HIER –

Zij worden per post, e-mail of fax verzonden aan iedere klant die dat verzoekt.

Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de AVV door de Klant, die, indien nodig, zullen prevaleren boven alle andere voorwaarden, versies of enig ander tegenstrijdig document. Iedere tegenstrijdige voorwaarde waartegen de Klant zich verzet, zal dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar zijn tegenover Millésime, ongeacht het tijdstip dat deze haar werd meegedeeld.

De Klant verklaart dat hij/zij voor het afsluiten van het contract kennis heeft genomen van deze AVV en deze volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard.

In dit opzicht dient de Klant, telkens wanneer hij een bestelling plaatst op de Website, te bevestigen dat hij de AVV aanvaardt door het daartoe bestemde vakje aan te vinken. Deze aanvaarding is in geen geval afhankelijk van een handgeschreven handtekening.

De aanvaarding van deze AVV veronderstelt dat de Klant daartoe handelingsbekwaam is. Indien de Klant minderjarig of niet handelingsbekwaam is, verklaart hij/zij toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijk vertegenwoordiger.

Millésime behoudt zich het recht voor deze AVV op elk moment te wijzigen en bij te werken, waarbij uitdrukkelijk wordt bepaald dat de AVV die van kracht zijn op de datum van de definitieve en ondubbelzinnige voltooiing van de bestelling door de Klant en zoals formeel aanvaard door laatstgenoemde, van toepassing zullen zijn.

De Klant erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van Millésime en doet, behoudens tegenbewijs, afstand van het recht deze in geval van een geschil te betwisten.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1125 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kunnen deze AVV door de Klant elektronisch worden bewaard en/of worden afgedrukt.

Het feit dat Groupe Millésime op een bepaald moment geen beroep doet op één van de bepalingen van deze AVV kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking om op een later tijdstip alsnog beroep te doen op één van de genoemde bepalingen.

De dagen die in dit AVV worden uitgedrukt, hebben betrekking op kalenderdagen.