preloader
Scroll to top
  • frennl

Wettelijk vereiste vermeldingen

Wie zijn wij?

De vestiging CHÂTEAU DE SACY gelegen in Rue des Croisettes, 51500 SACY is een nevenvestiging van de onderneming C LES BULLES, dat wordt vertegenwoordigd door de heer Philippe MONNIN. C LES BULLES – chemin du Barp 88 – 33850 LEOGNAN – RCS BORDEAUX 813 467 685.

Aansprakelijkheid

De eigenaar is als enige aansprakelijk voor de verstrekte informatie en diensten.

CHATEAU DE SACY stelt echter alles in het werk om de juistheid en de actualiteit van de op deze site gepubliceerde informatie zo goed mogelijk te waarborgen en behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Verder worden de bezoekers erop gewezen dat het aan hen is om de informatie aan de hand van andere middelen te verifiëren.

Bijgevolg wijst CHATEAU DE SACY elke aansprakelijkheid af : voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie; voor elke schade als gevolg van frauduleuze inbreuken door derden die leiden tot wijzigingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die werd veroorzaakt door eenieders toegang tot de website of de onmogelijkheid deze te raadplegen, alsook het gebruik van de website en/of de geloofwaardigheid van alle informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.

Bovendien zijn, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en elk van de voor deze website gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van CHATEAU DE SACY of zijn leveranciers, die geen enkele licentie of ander recht verlenen dan het raadplegen van de website.

De reproductie van alle op de website gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke vorm van reproductie en gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Alle op deze website genoemde merken behoren toe aan hun respectievelijke bedrijven. Alle producten, logo’s en afbeeldingen die op de pagina’s van deze website worden weergegeven, zijn eigendom van hun respectievelijke merk.

Auteursrechten

Deze volledige website valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik, alsook elke overdracht naar een andere website zijn verboden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming werd gevraagd via bovenstaand adres. Enkel gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan.

Hyperlinks

De hyperlinks op de website die gebruikers naar andere websites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van CHATEAU DE SACY voor wat de inhoud van deze websites betreft. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een link van onze website wil plaatsen, moet daarvoor eerst toestemming vragen. Voor het plaatsen van een link naar onze website is geen toestemming nodig. CHATEAU DE SACY wijst alle aansprakelijkheid in dit geval af.

Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt opgenomen in een computerbestand en bewaard in een computergeheugen. Dit is verplicht voor de verwerking van uw verzoek, bij gebreke hiervan kan het verzoek worden afgewezen.

Deze gegevens, alsook de gegevens die later zullen worden verzameld, zijn bestemd voor CHATEAU DE SACY, waarbij de verwerking hoofdzakelijk dient om uw dossier te raadplegen. De informatie kan ook worden gebruikt voor prospectiedoeleinden, met name om u andere producten en/of communicatie voor hetzelfde doel aan te bieden.

Overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren door contact op te nemen met onze afdeling communicatie.

Bewaartermijn van uw gegevens

Voor gebruikers die zich inschrijven op onze mailinglijst om onze nieuwsbrieven en aanbiedingen te ontvangen, bewaren wij uw persoonsgegevens en e-mailadres. Alle gebruikers kunnen hun persoonsgegevens op elk moment inkijken, wijzigen of wissen. Op uw verzoek kunnen ook wij uw gegevens wijzigen of verwijderen.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze mailinglijst om zo niet langer onze nieuwsbrieven te ontvangen alsook verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit omvat niet de gegevens die worden bewaard voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.

Hosting

INFOMANIAK NETWORK SA – Swiss Post Box: 106407 Quai du Mont-Blanc 33 CH-1201 Genève.

Ontwerp & Vormgeving

Agence LUNICREA – www.lunicrea.com